Advokat

Advokatfirmaet Eriksen AS driver allmennpraksis med rådgivning, forhandlinger og prosedyre for både privatpersoner og det private næringsliv. Vi påtar oss også forsvareroppdrag og oppdrag som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker.

Vi yter advokatbistand innenfor de fleste rettsområder, med særlig vekt følgende rettsområder:

Arbeidsrett

Vi har erfaring fra oppdrag for både arbeidstakere og bedrifter i alle typer spørsmål innenfor arbeidsretten, herunder bl.a. saker om avskjedigelse og oppsigelse.

Familie – arve og skifterett

Vi har omfattende erfaring fra oppdrag i anledning arveoppgjør, herunder bistand ved privat eller offentlig skifte av dødsbo, og ved skifte mellom ektefeller og økonomisk oppgjør etter oppløsning av samboerforhold. Vi bistår også med opprettelse av testamenter, samboerkontrakter og ektepakter.

Barnerett

I familiesaker bistår vi foreldre i saker om foreldreansvar, hvor barn skal bo fast og om samvær. Vi yter bistand i form av rådgivning og utenrettslige forhandlinger, og som prosessfullmektig for domstolene når forhandlinger ikke fører frem.

I barnevernsaker bistår vi både foreldre og barn, både i forutgående forhandlinger med barneverntjenesten, og som prosessfullmektiger for fylkesnemnda. Barn over 15 år har krav på egen advokat i barnevernsaker.

Fast eiendom

Vi yter bistand i saker om faste eiendommers rettsforhold, så som tvister om eiendomsgrenser og andre nabotvister, saker om veirettigheter og andre bruksrettigheter. Vi har også erfaring med saker om sameier, samt saker om rett til ferdsel i utmark, herunder saker om ferdsel med snøscootere, eller andre motoriserte kjøretøy.

Kontraktsrett

Spørsmål knyttet til kontrakts– og avtalerett utgjør en stor del av firmaets saker. Dette omfatter forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter, samt reklamasjonssaker etter kjøp og salg av fast eiendom, kjøp og salg av løsøre, og entreprisekontrakter. Vi yter også bistand i spørsmål knyttet til leieavtaler.

Prosedyre for domstolene

Vi har regelmessig prosedyreoppdrag både i sivile saker og i straffesaker. Slike oppdrag kan gjelde alt fra mindre privatrettslige tvister og mindre straffesaker, til større og omfattende saker som behandles i flere rettsinstanser.

Strafferett

Vi har solid erfaring fra oppdrag som offentlig oppnevnte forsvarere og bistandsadvokater i straffesaker, med prosedyreerfaring fra samtlige rettsinstanser. Vi kan også yte bistand på etterforskningsstadiet, og eventuelt etterfølgende bistand ved f.eks.  søknad om voldsoffererstatning til fornærmede eller søknad om erstatning til siktede for uberettiget strafforfølgning.